ردیف کد طرح عنوان طرح کد پروژه عنوان پروژه وضعیت پروژه در زمان واگذاری نوع اعتبار پروژه استان شهر عنوان دستگاه اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی در صورت انتخاب گزینه سایر در ستون قبل حوزه زیرساختی درصد پیشرفت فیزیکی پروژه در زمان واگذاری عنوان هدف کمی واحد مقدار روش واگذاری سایر روش‌های واگذاری (در صورت انتخاب گزینه سایر) ظرفیت قانونی استفاده شده جهت واگذاری سایر ظرفیت‌های قانونی (در صورت انتخاب گزینه سایر) نام طرف مشارکت (سرمایه‌گذار) مبلغ سرمایه‌گذاری طرف خصوصی در دوران ساخت/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (میلیون ریال) تاریخ دقیق عقد قرارداد واگذاری مدت دوره احداث/ تجهیز/ نوسازی و تعمیر (ماه) مدت دوره بهره‌برداری/ اجاره (ماه) اعتبار سالیانه صرفه‌جویی شده در سال اول بهره‌برداری (میلیون ریال) درآمد سالیانه دولت از اجاره (میلیون ریال) نام کارشناس مطلع پروژه تلفن تماس کارشناس مطلع پروژه
1 _ تعمیر،تجهیز و بهسازی اماکن ورزشی _ بهسازی سالن ورزشی  شهید رجایی نیمه‌تمام استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 0.9 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1500 BOLT / ROLT (ساخت یا بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره و انتقال) ..... ماده 27 قانون الحاق (2) ..... شخص حقیقی 6,580 96/11/02 15 170 6,580 120 قادر روحی 9141565362
2 _ تعمیر،تجهیز و بهسازی اماکن ورزشی _ بهسازی سالن ورزشی شهدای پارس آباد نیمه‌تمام استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 0.9 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1125 BOLT / ROLT (ساخت یا بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره و انتقال) ..... ماده 27 قانون الحاق (2) ..... شخص حقیقی 1,434 96/08/14 6 96 1,434 96 قادر روحی 9141565363
3 _ تعمیر،تجهیز و بهسازی اماکن ورزشی _ بهسازی استخر ورزشی فجر گرمی نیمه‌تمام استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 0.9 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1125 BOLT / ROLT (ساخت یا بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره و انتقال) ..... ماده 27 قانون الحاق (2) ..... شخص حقیقی 1,340 96/10/18 8 63 1,340 24 قادر روحی 9141565364
4 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهید پورسیف تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/29 0 12 800 444 قادر روحی 9141565365
5 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن حجاب تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/28 0 12 800 672 قادر روحی 9141565366
6 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن  شهیدخدنگی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/01 0 12 800 745 قادر روحی 9141565367
7 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی شهید ارمکان تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/9/10 0 12 800 936 قادر روحی 9141565368
8 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ووشو نگین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/2/2 0 12 800 43 قادر روحی 9141565369
9 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ژیمناستیک نگین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/2/12 0 12 800 98 قادر روحی 9141565370
10 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تکواندو نگین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/01 0 12 800 30 قادر روحی 9141565371
11 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن زرناس ژیمناستیک تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/2/20 0 12 800 90 قادر روحی 9141565372
12 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهید نخستین احمدی زرناس تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/3/20 0 12 800 420 قادر روحی 9141565373
13 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی 12 بهمن تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/04/8 0 12 800 144 قادر روحی 9141565374
14 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد استخر شهید رجب زاده تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/6/10 0 12 800 1,741 قادر روحی 9141565375
15 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی شهید فخرزاده سلمان آباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/07/2 0 12 800 504 قادر روحی 9141565376
16 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن حضرت علی اکبر (ع) گلمغان تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/07/09 0 12 800 635 قادر روحی 9141565377
17 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تخصصی والیبال کوثر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 0 0 12 800 218 قادر روحی 9141565378
18 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد پارکینگ اختصاصی استادیوم تختی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/05/15 0 12 800 66 قادر روحی 9141565379
19 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهدای ثمرین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/01/22 0 12 800 60 قادر روحی 9141565380
20 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهید برزگر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/04/08 0 12 800 1274 قادر روحی 9141565381
21 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد شهدای نیار تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/12/13 0 12 800 480 قادر روحی 9141565382
22 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شام اسبی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/02 0 12 800 60 قادر روحی 9141565383
23 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهید آسمانی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/02/01 0 12 800 52 قادر روحی 9141565384
24 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد زمین چمن استادیوم دایی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/02/02 0 12 800 30 قادر روحی 9141565385
25 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد خوابگاه استادیوم تختی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/9/21 0 12 800 162 قادر روحی 9141565386
26 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی شهدای هیر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/5/10 0 12 800 15 قادر روحی 9141565387
27 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن فجر هير تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/5/10 0 12 800 36 قادر روحی 9141565388
28 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تختی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل بیله سوار اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1250 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/31 0 12 800 74 قادر روحی 9141565389
29 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن 22 بهمن جعفر آباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل بیله سوار اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1250 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/30 0 12 800 121 قادر روحی 9141565390
30 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن حجاب جعفرآباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل بیله سوار اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1250 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/01 0 12 800 34 قادر روحی 9141565391
31 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد استخر سرپوشیده فجر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل خلخال اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/6/16 0 12 800 30 قادر روحی 9141565392
32 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد شهید رجبی هشتجین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل خلخال اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/3/18 0 12 800 13 قادر روحی 9141565393
33 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد تختی هشتجین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل خلخال اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/3/18 0 12 800 11 قادر روحی 9141565394
34 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد شهید اصلانی کلور تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل خلخال اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/7/15 0 12 800 11 قادر روحی 9141565395
35 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تختی خانه بسکتبال خلخال تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل خلخال اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/04/01 0 12 800 30 قادر روحی 9141565396
36 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تخصصي رزمي شهید واحدی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/30 0 12 800 43 قادر روحی 9141565397
37 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهداء تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/30 0 12 800 469 قادر روحی 9141565398
38 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن قره قباق(اصلاندوز) تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/01 0 12 800 51 قادر روحی 9141565399
39 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن فاطمه الزهراء تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/04 0 12 800 409 قادر روحی 9141565400
40 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ولیعصر اسلام آباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/05/24 0 12 800 137 قادر روحی 9141565401
41 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهدای ایران آباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/04 0 12 800 133 قادر روحی 9141565402
42 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تکله تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/01 0 12 800 117 قادر روحی 9141565403
43 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد زمین چمن استادیوم تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/8/19 0 12 800 64 قادر روحی 9141565404
44 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهدای تازه کند تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/05/07 0 12 800 32 قادر روحی 9141565405
45 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن کشتی اصلاندوز تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/30 0 12 800 13 قادر روحی 9141565406
46 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد   انقلاب اجيرلو تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/01 0 12 800 423 قادر روحی 9141565407
47 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن فجر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/07/28 0 12 800 548 قادر روحی 9141565408
48 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد استخرشهید هاشمی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/27 0 12 800 1,887 قادر روحی 9141565409
49 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تختی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/07/18 0 12 800 130 قادر روحی 9141565410
50 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد تخصصی ژیمناستیک نشاط تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل پارس آباد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/04/01 0 12 800 30 قادر روحی 9141565411
51 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن حور تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/01 0 12 800 73 قادر روحی 9141565412
52 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن  شهدای آبی بیگلو تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/01 0 12 800 67 قادر روحی 9141565413
53 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد شهید انزل محمدی میناباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/01 0 12 800 13 قادر روحی 9141565414
54 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی دولت اباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/6/1 0 12 800 24 قادر روحی 9141565415
55 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی الزهراء تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/01 0 12 800 43 قادر روحی 9141565416
56 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی عنبران تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/20 0 12 800 18 قادر روحی 9141565417
57 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهدای نیارق نمین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/1/1 0 12 800 36 قادر روحی 9141565418
58 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی حجاب نمین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نمین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/11 0 12 800 29 قادر روحی 9141565419
59 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهید نظر کریمی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/5/30 0 12 800 93 قادر روحی 9141565420
60 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن انگوت گرمی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/06 0 12 800 164 قادر روحی 9141565421
61 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد حجاب تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/02 0 12 800 218 قادر روحی 9141565422
62 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد 17 شهریور تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/12/03 0 12 800 96 قادر روحی 9141565423
63 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد بنت الهدی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/8/28 0 12 800 104 قادر روحی 9141565424
64 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تخصصی بوکس جوادیه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/8/28 0 12 800 15 قادر روحی 9141565425
65 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد شهدای زیوه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/07 0 12 800 51 قادر روحی 9141565426
66 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد ژیمناستیک تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/9/4 0 12 800 24 قادر روحی 9141565427
67 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن حجاب تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/06/03 0 12 800 266 قادر روحی 9141565428
68 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن آلنی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 95/06/03 0 12 800 141 قادر روحی 9141565429
69 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن قصابه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/05/28 0 12 800 24 قادر روحی 9141565430
70 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن مرادلو تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/23 0 12 800 18 قادر روحی 9141565431
71 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد زمين چمن تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/12/10 0 12 800 25 قادر روحی 9141565432
72 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن 2000 نفری تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/26 0 12 800 249 قادر روحی 9141565433
73 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهید بنی هاشم تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/9/2 0 12 800 361 قادر روحی 9141565434
74 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد استخر سبلان تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/12/10 0 12 800 200 قادر روحی 9141565435
75 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن تخصصی رزمی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/11/25 0 12 800 12 قادر روحی 9141565436
76 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن قوشه تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/11/03 0 12 800 10 قادر روحی 9141565437
77 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن نصراباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/11 0 12 800 76 قادر روحی 9141565438
78 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن احمداباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/12/13 0 12 800 15 قادر روحی 9141565439
79 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد استاد شهریار تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/10/07 0 12 800 84 قادر روحی 9141565440
80 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن فخر آباد تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/11/01 0 12 800 24 قادر روحی 9141565441
81 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ارجق تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/18 0 12 800 5 قادر روحی 9141565442
82 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن انار تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/08/25 0 12 800 13 قادر روحی 9141565443
83 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ژيمناستيك تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/11/10 0 12 800 7 قادر روحی 9141565444
84 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن الزهرا تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/12/01 0 12 800 109 قادر روحی 9141565445
85 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن رضی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل مشگین شهر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/01 0 12 800 15 قادر روحی 9141565446
86 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن ورزشی تختی نیر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نیر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/09/01 0 12 800 24 قادر روحی 9141565447
87 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد چمن فوتبال نیر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نیر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/8/30 0 12 800 110 قادر روحی 9141565448
88 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد استخر سرپوشیده نیر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نیر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ..... شخص حقیقی 800 96/8/10 0 12 800 25 قادر روحی 9141565449
89 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن کورائیم نیر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نیر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ...... شخص حقیقی 800 96/09/01 0 12 800 12 قادر روحی 9141565450
90 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن اسلام آباد نیر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نیر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ...... شخص حقیقی 800 96/09/01 0 12 800 12 قادر روحی 9141565451
91 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن حجاب نیر تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل نیر اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ...... شخص حقیقی 800 96/09/01 0 12 800 12 قادر روحی 9141565452
92 ندارد اجاره اماکن ورزشی ندارد سالن شهدای سرعین تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل سرعین اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ... ورزش 1 توسعه فضاهای ورزشی متر مربع 1200 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره) ..... ماده 88 قانون تنظیم ...... شخص حقیقی 800 96/8/26 0 12 800 50 قادر روحی 9141565453
93 ندارد مجتمع فرهنگی هنری  ندارد مجتمع فرهنگی هنری سالن مجتمع فدک تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی   امور فرهنگی و هنری 1 توسعه فضای فرهنگی مترمربع 600 اجاره (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری با پرداخت اجاره)   ماده 5 قانون الحاق (2) _ موسسه تصویر هنر آرتا 1080 1396/10/14 0 12 1080 1440 بابانژاد 9149870052
94 ندارد مجتمع فرهنگی هنری  ندارد مجتمع فرهنگی هنری آزادی تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل اردبیل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی   امور فرهنگی و هنری 1 توسعه فضای فرهنگی مترمربع 500 واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره)   ماده 5 قانون الحاق (2) _ موسسه خانه مطبوعات 720 1396/01/20 0 12 720 - بابانژاد 9149870053
95 ندارد مجتمع فرهنگی هنری  ندارد مجتمع فرهنگی هنری حافظ تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل گرمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی   امور فرهنگی و هنری 1 توسعه فضای فرهنگی مترمربع 1150 واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره)   ماده 5 قانون الحاق (2) _ موسسه خوشنگار گرمی 720 1396/01/20 0 12 720 - بابانژاد 9149870054
96   مجتمع فرهنگی هنری    مجتمع فرهنگی هنری امام علی(ع) تکمیل شده و آماده بهره‌برداری استانی اردبیل بیله سوار وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی   امور فرهنگی و هنری 1 توسعه فضای فرهنگی مترمربع 600 واگذاری مدیریت (مدیریت نگهداری و بهره‌برداری بدون پرداخت اجاره)   ماده 5 قانون الحاق (2) _ موسسه میعاد مغان 380 1396/01/20 0 12 380 - بابانژاد 9149870055